ساعت کاری

آزمایشگاه تمام روزهای هفته به جزتعطیلات رسمی آماده ارائه خدمات می باشد و ساعات کاری آن تمام روزهای هفته به جز پنجشنبه از 7:30 صبح تا 9 شب می باشد وپنجشنبه از 7:30 صبح تا 8 شب می باشد