طرفین قراداد

آزمایشگاه با کلیه بیمه ها طرف قرارداد می باشد:

تامین اجتماعی - خدمات درمانی -  ارتش - بیمه ایران - دانا - آتیه سازان حافظ - کارت طلایی فرهنگیان - بانک تجارت - بانک صادرات - بانک ملت - بانک کشاورزی - سازمان تاکسی رانی