™ScheBo® • Tumor M2-PK

M2-PK بیومارکر اختصاصی جهت غربالگری و تشخیص زودرس سرطان های روده بزرگ می باشد.

ScheBo® • M2-PK™ Elisa یک مارکر آنزیمی آسان و مطمئن جهت اندازه گیری کمی (M2-PK (M2 pyruvate kinase در مدفوع می باشد.

M2-PK به عنوان یک آنزیم کلیدی در سلول های سرطانی کولورکتال و پولیپ ها می باشد.

نمونه مورد نیاز: مقدار کمی مدفوع

ویژگی های آزمایش:

* صحت و دقت بالا جهت تشخیص M2-PK

* حساسیت و اختصاصیت بالا

* تشخیص بدون وابستگی به خون در مدفوع

* بدون ایجاد مثبت کاذب به علت وجود هموروئید و یا خونریزی های دیگر در مدفوع

* شناسایی پولیپ ها و تومورها با خونریزی یا بدون خونریزی

* بدون نیاز به رژیم غذایی خاص

* نیاز به مقدار کمی از نمونه مدفوع جهت انجام آزمایش

* سهولت انجام آزمایش

جهت زمانی M2-PK را باید انجام داد؟

بصورت سالیانه بعد از 40 سالگی

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------