تائید اولین تست بیوپسی مایع توسط FDA

 

در ماه ژوئن امسال FDA اولین تست ژنتیک بر روی نمونه خون را برای تشخیص نوع خاصی از سرطان ریه تأئید نمود. بطور معمول برای تشخیص سرطان باید از بافت مربوطه بیوپسی بعمل آید. در این تست بجای بیوپسی ریه، DNA سلول های سرطانی در خون بررسی می شود. واقعیت این است که DNA  همه سلو‌لها از جمله سلول های سرطانی در طی دوران رشد سلول در خون آزاد می شوند و لذا در صورت بکارگیری روش مناسب قابل شناسایی می باشند. این روش را "بیوپسی مایع" نامید‌ه اند چراکه بجای روش تهاجمی بیوپسی از بافت جامد، نمونه گیری از خون انجام می شود به گفته انجمن سرطان آمریکا، سرطان ریه سومین سرطان در بزرگسالان است و از هر 4 مرگ ناشی از سرطان یکی مربوط به سرطان ریه می شود. حدود 85-80% موارد سرطان ریه از نوع NSCLC) non-small cell) است. آن دسته از مبتلایان به NSCLC که موتاسیون های فعا‌ل کننده EGFR) epidermal growth factor receptor) دارند، نسبت به داروی erlotinib حساس می باشند. تست بیوپسی مایع به بررسی وجود فعال کننده (EGFR) می پردازد و درواقع نوعی شخصی سازی درمان است. مشروح این مقاله را در آدرس https://labtestsonline.org //news/160715liquid-biopsy می توانید بخوانید.

منبع: صنعت آزمایشگاه