ویروس هرپس سیمپلکس

ویروس هرپس سیمپلکس نوع 1و2 (HSV) به خانواده هرپس ویریده تعلق دارد و شامل DNA ژنومی با طول 150 کیلو باز آلی می باشد به همراه نوکلئوکپسید icosahedral می باشد (شکل شماره1). هرپس تناسلی، که بیشترین عامل آن HSV2 و در برخی موارد HSV1 می باشد به عنوان یک مشکل جهانی باقی مانده است. ویروس برای تمام عمر در اعصاب حسی آلت تناسلی حتی بدون علامت باقی می ماند. براساس وضعیت ایمنی بیمار، ویروس قادر به حرکت به سطح اپیدرم از طریق سیستم عصبی می باشد، نقطه ای که در آن فعال شدن ویروس اتفاق می افتد.

HSV1 عمدتا باعث ابتلا به ضایعات ویزیکولار در پوست و مخاط بالای خط کمر می باشد. به هر حال، HSV1 در موارد عفونت های تناسلی نیز نقش داشته و با اضافه گردیدن بر نوع دوم منجر به افزایش شیوع کلی می گردد. HSV2 به طور مشخص از طریق مقاربت جنسی و یا تولد نوزاد انتقال می یابد و معمولا این عفونت در ناحیه تناسلی تظاهرات می یابد (جدول شماره 1). HSV2 به عنوان شایع ترین علت بیماری زخم تناسلی در نظر گرفته می شود. در حال حاضر تشخیص سریع و راحت این بیماری به روش های مختلف مولکولی از جمله استفاده از taqman probe و انجام real time pcr به عنوان یک روش حساس امکان پذیر است.

 

شکل شماره 1- ساختمان ویروس

 

جدول شماره 1- تظاهرات بالینی انواع ویروس HSV

منبع: صنعت آزمایشگاه